AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

1- Derneğin Adı

Derneğin adı; ARAMA KURTARMA DERNEĞİ’dir. Kısa adı AKUT’tur.

Dernek, 15.01.1999 tarih ve 12304 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "Kamu Yararına Çalışan Dernekler" arasına alınmıştır.

2- Dernek, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan tescilli “AKUT” markasını kullanır.       Derneğin Merkezi

Dernek merkezi İstanbul’dadır.

Dernek, Yönetim Kurulu Kararı ile uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir.

Dernek, Merkez Genel Kurulu kararı ile merkez adresini değiştirebilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine Otuz (30) gün içinde bildirilir. Dernek, Genel Kurul Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve/veya irtibat bürosu ve/veya temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek ve/veya üst kuruluş kurabilir.

3- Derneğin Amacı

Yurt içi ve yurt dışında;

a) İklim değişikliği kaynaklı afetler dahil her türlü afetlerde, orman yangınlarında, doğa sporlarında ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda bütünleşik afet yönetimi kapsamında arama-kurtarma ve ilkyardım çalışmaları yapmak,

b) Kültürel ve doğal mirası tanımak, korumak ve bu konularda çalışmalar yapmak,

c) Gerek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışında resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım, arama-kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek,

d) Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek,

e) AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermek.

f) Anayasa'mızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan mevzuatla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla,  Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak.

Derneğin misyon cümlesi şudur;

"Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek."

DEĞERLERİ;

  • Gönüllülük,
  • Karşılıksız Yardımseverlik,
  • Başta İnsan Hayatı Olmak Üzere Tüm Canlıların Hayatına Değer Vermek,
  • Dürüstlük,
  • Güvenilirlik.

g) AKUT Arama Kurtarma Derneği siyasetle uğraşamaz. 
Derneğin amacı hiçbir resmî kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.yönetimi kapsamında arama-kurtarma ve ilkyardım çalışmaları yapmak,

h) Kültürel ve doğal mirası tanımak, korumak ve bu konularda çalışmalar yapmak,

i) Gerek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışında resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım, arama-kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek,

j) Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek,

k) AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermek.

l) Anayasa'mızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan mevzuatla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla,  Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak.

4-         Çalışma Biçimi

Dernek, çalışma biçimi bakımından, mevzuata ve dernek amaçlarına uygun davranır.

Arama-kurtarma gerektiren tüm faaliyetlerde;

a) İhbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak,

b) İhbarın alınmasıyla operasyona/çalışmaya yönelik gerekli planlamayı yapmak,

c) Alınan her ihbar ile arama-kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme ağını oluşturmak,

d) Operasyona katılacak ekibi en uygun yetenekteki, sertifikalı kişi ve/veya kişilerin oluşturmasını sağlamak,

e) Ekibin en kısa sürede toparlanmasını, her birinin görevlerini, arama-kurtarma malzemelerini nereden alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama-kurtarmanın niteliğine göre kurtarılan/alınan kişiye ilk müdahalenin biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak kaydıyla planlamayı gözden geçirmek

f) Çalışmaya/operasyona katılacak kişilerin ve araçların izin ve bildirim sorunlarını çözmek,

g) Ekibin kısa sürede olay yerine ulaşılmasını sağlamak,

h) Operasyona gidiş, operasyon ve operasyondan dönüş süreçlerini kapsayan raporlar düzenlemek,

i) Bu çalışmaların yapılmasında kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kuruluşların ve Sivil toplum kuruluşlarının desteklerini sağlamaktır.

j) Yurt içi ve yurt dışında, tüm arama kurtarma faaliyetlerini kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili mevzuat ve yapılacak protokoller çerçevesinde, iklim değişikliği kaynaklı afetler dahil bütünleşik afet yönetiminin değişik evrelerinde çalışmalar düzenler ve faaliyetlere katılır.

Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak iç yönergelerde daha detaylı belirlenebilir.

5- Çalışma Alanları

Dernek, çalışma alanları bakımından, mevzuata ve dernek amaçlarına uygun davranır.

Dernek çalışma alanları doğrultusunda, yukarıda geçen Çalışma Biçimi hükümlerine uygun olarak aşağıda yer alan alanlarda çalışmalarını yürütür.

a) Arama-kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak,

b) Bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama-kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden veya yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak,

c) İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak; konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek; sergi açmak; kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak; kredi temin etmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında, Türkiye Cumhuriyeti idaresindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ve her türlü eğitim ve öğretim kuruluşları dahil tüzel kişilerle ve gerçek kişilerle dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve dernek faaliyetlerini geliştirmek üzere görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,

e) Tüm bu sayılan kurumlar dışında yurt içinde ve yurt dışında amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır.

6- Derneğin Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş Ve İşlemler

Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar içinde,

a) Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayrimaddi veya maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve gerektiğinde sözleşmeyi fesih edebilir.

b) Derneklere ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve Dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.

c) Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da birçok kez Dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, Dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları Dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir Dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.

d) Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, Mülki İdare Amirliği'ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayriayni haklarını kabul edebilir. Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile alınır.

e) Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir.

f) Derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yurt içi ve yurt dışı, yerli veya yabancı birlik, vakıf, dernek, kurum ve kuruluşça oluşturulacak fonlardan yararlanmak üzere, proje hazırlamak ve bu projelerle ilgili mercilere başvurularda bulunabilir.

g) Dernek amaçları doğrultusunda yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde edebilir.

h) Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren eğitim merkezleri açabilir. Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin araştırma, çalışma ve yarışma yapabilir.

i) Dernek gönüllülerini ve üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir; doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili Dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

7- Derneğin Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş Ve İşlemler

Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar içinde,

a) Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayrimaddi veya maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve gerektiğinde sözleşmeyi fesih edebilir.

b) Derneklere ilişkin mevzuat hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve Dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.

c) Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da birçok kez Dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, Dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları Dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir Dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.

d) Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, Mülki İdare Amirliği'ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayriayni haklarını kabul edebilir. Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile alınır.

e) Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir.

f) Derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yurt içi ve yurt dışı, yerli veya yabancı birlik, vakıf, dernek, kurum ve kuruluşça oluşturulacak fonlardan yararlanmak üzere, proje hazırlamak ve bu projelerle ilgili mercilere başvurularda bulunabilir.

g) Dernek amaçları doğrultusunda yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde edebilir.

h) Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren eğitim merkezleri açabilir. Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin araştırma, çalışma ve yarışma yapabilir.

i) Dernek gönüllülerini ve üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir; doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili Dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

j) Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Millî Eğitim Bakanlığı'ndan ve sair ilgili mercilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, dernek, spor kulübü derneği, sportif faaliyetler için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir.

k) Her türlü kara, deniz ve hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel mevzuata uygun olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dahil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar ve sağlık taramaları yapabilir.

l) Dernek amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgi olarak radyo ve televizyon ve benzeri istasyonları kurarak amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir, sair radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.

m) Derneğin asıl amacı olan arama-kurtarma çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını  ilgili mevzuat kapsamında kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve AKUT operasyonlarında kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dahilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.

n) Dernek, arama-kurtarma faaliyetleri yanında, Anayasa'da tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir.

o) Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Yönetim Kurulu kararı ile vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat kapsamında konfederasyon veya işbirliği grupları oluşturabilir.

p) Üniversitelerde öğrenci kulüpleri oluşturulabilir ve çalışmalarda bulunabilir.

Dernek, bu iş ve işlemleri, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesi ile sahip olduğu hak ehliyeti dolayısıyla 49. madde üzerine fiil ehliyetine sahip organları ile gerçekleştirmeye izinli ve yetkilidir.

Dernek, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı olacak ve siyasetle uğraşmayacaktır.

8- Kurucular

Derneğin kurucuları aşağıda yazılı kişiler olup, kimlikleri ayrıca tüzük altında belirtilmiştir.

a) Ali Nasuh Mahruki

b) Feridun Çelikmen

c) Oral Ülkümen

d) Memet Tanrısever

e) Nevzat Çetin

f) Kuvvet Lordoğlu

g) Alper Sesli

GÖNÜLLÜLÜK VE ÜYELİK TANIMLARI

Madde_8

Dernekte gönüllü ve üye olmak üzere iki durum bulunmaktadır. Bunların dışında aşağıda 10. maddede tanımlandığı gibi onur üyeliği de verilebilir.

Gönüllü

AKUT’un kuruluş ilkelerini, değerlerini, amaçlarını, hedeflerini ve çalışma ilkelerini; dernek tüzüğünü, dernek iç yönergelerini benimseyen ve derneklere girmelerine kanunlarca engel bulunmayan, 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyetine sahip AKUT’un amaçları doğrultusunda faydalı olmaya çalışan gerçek kişilerdir.

Üye

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş, derneklere girmelerine kanunlarca ve dernek tüzüğü gereği engeli bulunmayan, tüzükte belirtilen şartları sağlayan, Genel Kurul'da oy verme ve seçme-seçilme hakkı olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

GÖNÜLLÜ VE ÜYE OLMA USULÜ

Madde_9

Gönüllü Olma Usulü

Dernek iç yönergeleri ile belirtilen usule göre planlanan dönemlerde gönüllü başvuruları alınır. 8. maddede belirtilen tanıma uyan, 12.maddenin 1. fıkrası e bendinde belirtilen suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmayan her gerçek kişi gönüllü olmak için başvuruda bulunabilir. 

Gönüllü olan kişi, dernek ile üyelik bağlantısı bulunmadığını, üye hak ve yükümlülüklerinden yararlanmadığını kabul ve beyan eder.

Gönüllülük başvurusu herhangi bir sebeple reddedilen kişiye ret gerekçesi bildirilir. Bu karara karşı Yönetim Kurulu’na karşı itiraz hakkı vardır. Yönetim Kurulu tarafından 30 gün içerisinde karar verilmek zorunda olup, verilen karar kesindir.

İki kez gönüllülük başvurusu reddedilen kişi yeniden gönüllülük başvurusu yapamaz.

Üye Olma Usulü

Dernek içerisinde 3 yıl aktif gönüllü olarak görev yapan gönüllüler, kendi yazılı istekleri ile bağlı bulundukları birim, bölüm ve ekip liderinin müşterek tavsiyesi ve Yönetim Kurulu onayı ile 12.maddenin 2. fıkrası f bendinde belirtilen suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyetinin olmaması kaydıyla üye olabilir.

Yönetim Kurulu, 30 gün içinde teklif edilen kişilerin işlemlerini tamamlamak ve sonucu başvurana yazılı ve gerekçeli olarak iletmek zorundadır.

Dernek üyeliği için başvuran tüzel kişi, dernek amacı doğrultusundaki çalışmalarını veya bu yöndeki niyetlerini belirten yazılı bir mektup ile dernek üyeliği için başvuruda bulunur. 100.000,00- Türk Lirasından az olmayacak şekilde Yönetim Kurulu’nca yıllık olarak belirlenecek aidat bedelinin başvuran tarafından kabulü ile Genel Kurulda üyeliği teklif edilir. Tüzel kişilerin üyelikleri ile ilgili Genel Kurul’da verilen karar kesindir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı tarihten itibaren üye alımı yapılmaz.

Gerçek veya tüzel kişilerin onur üyeliği, talepleri doğrultusunda ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurulda kabul edilir.

Türkiye'de uzun süreli ikamet iznine sahip olan yabancı gerçek kişiler, karşılıklı olmak koşulu ile Derneğe gönüllü veya üye olabilirler. Onur Üyeliği için bu koşul aranmaz.

Hiç kimse derneğe gönüllü ve üye olmaya zorlanamaz.

ONUR ÜYELİĞİ

Madde_10

Onur Üyesi

Onur Üyesi, üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, dernek tüzüğünü benimsemiş, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurul kararı ile seçilen onursal nitelikteki gerçek ve tüzel kişilerdir. kişiler arasından Yönetim Kurulu önerisi, Genel Kurul kararı ile seçilen onursal nitelikteki gerçek ve tüzel kişilerdir.

GÖNÜLLÜLÜKTEN VE ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde_11

Gönüllü, üye ve onur üyesi olan kişi, gönüllülükten ve üyelikten ayrılma isteğini ıslak imzalı belge ile veya elektronik ortamda bildirmek kaydıyla gönüllü ve üyeliğini sona erdirebilir.

Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle "Onur Üyesi" olarak kabul edilen kişilerin, bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.

Gerçek kişilerde ölüm, kısıtlanma, fiil ehliyetinin kaybedilmesi halinde gönüllülük ve üyelik; tüzel kişilerde ise tüzel kişiliğin tasfiyesi, iflası veya konkordato halinde üyelik kendiliğinden sona erer.

GÖNÜLLÜLÜKTEN VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde_12

1. Gönüllüler aşağıdaki hususlardan birinin gerçekleşmesi halinde dernek gönüllülüğünden çıkarılır:

a) Dernek Disiplin Kurulu’nca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe ve dernek içi yönergelere aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,

b) AKUT’un kuruluş ilkelerini, değerlerini, amaçlarını, hedeflerini ve çalışma ilkelerini; dernek tüzüğünü, dernek iç yönergelerini benimsemeyen kişiler,

c) 1 yıl boyunca hiçbir mazereti olmaksızın dernek faaliyetlerine katılmamış kişiler,

d) AKUT’a gönüllü olarak başvurma aşamasında kasıtlı olarak yanlış bilgi ve belge sunan kişiler.

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, uyuşturucu madde kullanma, imal ve ticareti suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan kişiler.

Hangi nedenle olursa olsun 2. kez gönüllülükten çıkarılanlar bir daha gönüllülüğe alınmazlar.

2. Üyeler aşağıdaki hususların birinin gerçekleşmesi halinde dernek üyeliğinden çıkarılır:

a) Dernek Disiplin Kurulu’nca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe ve dernek içi yönergelere aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,

b) AKUT’un kuruluş ilkelerini, değerlerini, amaçlarını, hedeflerini ve çalışma ilkelerini; dernek tüzüğünü, dernek iç yönergelerini benimsemeyen kişiler,

c) 2 yıl üst üste üyelik aidatını ödemeyenler,

d) 2 kez üst üste geçerli mazeretleri olmaksızın Merkez Genel Kuruluna katılmayanlar,

e) Üye olduktan sonra 2 yıl boyunca hiçbir mazereti göstermeksizin dernek faaliyetine katılmamış kişiler,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, uyuşturucu madde kullanma, imal ve ticareti suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan kişiler.

3. Madde 12’nin 2. Paragrafının a, b ve f hükümleri çerçevesinde üyelikten çıkarılan kişi aynı zamanda gönüllülükten de çıkarılmış sayılır. Madde 12’nin 2. Paragrafının c, d ve e hükümleri çerçevesinde üyelikten çıkarılanlar gönüllü statüsüne geri dönerler. Gönüllülükte geçen 3 yıl sonunda üyelik başvurusunda bulunma hakkı elde ederler.

4. Gönüllülükten ve üyelikten çıkarmaya yukarıda geçen hükümler çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulu karar verir. 

GÖNÜLLÜLER VE ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde_13

1. Gönüllü olan kişilerin hak ve yükümlülükleri:

a) Gönüllü olan kişilere dernek tarafından “AKUT Kimlik” kartı düzenlenir.

b) Gönüllü kişiler, tüzükte belirtilen şartları sağlaması halinde üyelik talebinde bulunabilirler.

c) Dernek içi eğitim ve faaliyetlerine gönüllü olarak katılabilirler.

d) Her ne sebeple olursa olsun gönüllülüğü sona eren gerçek kişi, dernek ile ilgili uhdesinde bulundurduğu tüm bilgi, belge, AKUT kimlik kartı ve sair tüm ekipmanları ivedi olarak iade etmekle mükelleftir.

e) Gönüllü, derneğe beyan ettiği bilgilerinden kalıcı değişiklik olması durumunda değişikliklerin gerçekleşmesini müteakip en geç 30 gün içerisinde bildirmekle mükelleftir.

f) Gönüllünün seçme ve seçilme hakkı ve aidat yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2. Üye olan kişilerin hak ve yükümlülükleri:

a) Üye olan kişilere dernek tarafından “AKUT Kimlik” kartı düzenlenir.

b) Üye olan kişiler Genel Kurul’da seçme ve seçilme, oy kullanma haklarına sahiptir. Her üye Genel Kurul’da bir oy hakkına sahip olup oylar bizzat kullanılır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen görevlendireceği bir kişi tarafından bizzat oy kullanılır.

c) Üyeler Yönetim Kurulu’nca belirlenen aidat ücretini zamanında ve eksiksiz olarak ödemek zorundadır.

d) Her ne sebeple olursa olsun üyeliği sona eren gerçek ve tüzel kişi, dernek ile ilgili uhdesinde bulundurduğu tüm bilgi, belge, AKUT kimlik kartı ve sair tüm ekipmanları ivedi olarak iade etmekle mükelleftir.

e) Üye, derneğe beyan ettiği bilgilerinden kalıcı değişiklik olması durumunda değişikliklerin gerçekleşmesini müteakip en geç 30 gün içerisinde bildirmekle mükelleftir.

f) Üye, oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve eğitimlere katılmak, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmekle mükelleftir.

Onur üyesi, üyelere ait haklardan yararlanamazlar. Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur ancak isterlerse aidat ödeyebilirler. Onur üyesi olan kişilere “AKUT Kimlik” kartı düzenlenebilir.  Onur üyeleri, Merkez Genel Kurulu kararı ile onur üyeliğinden çıkartılabilirler.

Gönüllü, üye ile ilgili hak ve yükümlülüklere ilişkin detaylar dernek Merkez Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen iç yönerge ile belirlenir.

Madde_14 Dernek Organları

1. Merkez;

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Denetim Kurulu

d) Merkez Disiplin Kurulu

2. Şube;

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetim Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

3. Temsilcilik

Yönetim Kurullarınca gerekli görülen alt birimler kurulabilir. Bu birimlerin çalışma esasları ilgili mevzuata ve tüzüğe uygun olarak Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde_15 Merkez Genel Kurulu

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde_16 Merkez Genel Kurulu Toplantı Zamanı

Merkez Genel Kurulu üç yılda bir Nisan ayı içinde olağan olarak toplanır.

Merkez Genel Kurulu, aşağıdaki durumlar dâhilinde bir (1) ay içinde Merkez Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

a. Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu,

b. Merkez Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde ,

c. Merkez Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde,

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde_17 Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde_18 Toplantı Yeri ve Koşulları

Merkez Genel Kurulu, Dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde toplanamaz.

Madde_19 Toplantı Yeter Sayısı

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde_20 Toplantı Usulü

Merkez Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır.

Toplantıya gelen üye listeye imza atmakla toplantıya girer.

Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise Merkez Yönetim Kurulunca bir tutanak tutularak toplantı, ilan edilen biçimde yeniden toplanmak üzere dağılır.

Yeterli sayıda üye katılması durumunda toplantı, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı açılmasından sonra divana aday olanlar arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir kâtip basit oylama usulü ile seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Toplantıya ilişkin tutanak Divan Heyeti tarafından imzalanarak Merkez Yönetim Kurulu Başkanı'na verilir.

Toplantıda yalnız toplantı gündemindeki konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin onda birinin yazılı istemi ile belirtilen önerilen konular her aşamada gündeme alınır ve görüşülür.

Gündemde bulunan konular hakkında her üye söz alabilir ve Divan Heyetince herkese eşit ayrılan süre boyunca Merkez Genel Kurula hitap edebilir. Her gündem maddesi tartışmaya açılmadan önce Divan Heyetince söz isteyenlerden bir liste oluşturulur ve sıra ile kişiler dinlenir. Listenin bitimi ardından tekrar söz isteyenler için tekrar bir liste oluşturulur ve ardından gündeme ilişkin konu Genel Kurulca oylanır.

Madde_21 Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Merkez Genel Kurulunun yetkileri şunlardır;

a) Merkez Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu'nun seçimi,

b) Tüzük ve disiplin yönergesinin değişikliğine karar vermek,

c) Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve kurullarının ibrası,

d) Merkez Yönetim Kurulu'nun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,

e) Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

f) Federasyona katılmak ve ayrılmak,

g) Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara gerekli yasal izinler çerçevesinde üye ve gözlemci olması ve ayrılmasına karar vermek,

h) İlgili mevzuat, Dernek tüzüğü ve iç yönergelerle belirlenen görevleri yerine getirmek, Başvurusu reddedilen başvuranların ve Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,

i) Başvurusu reddedilen başvuranların ve Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,

j) Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, katılım payını belirleme ve ödeme konularında Merkez Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

k) İlgili mevzuat ve Dernek tüzüğünde Merkez Genel Kurulu'nca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek, yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

l) Derneğin üçüncü şahıslara, bankalara ve finans kurumlarına borçlanma ve kredi alması hususunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek

m) Derneğin feshine kara vermek

Madde 2- Merkez Genel Kurulu kararları, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Derneğin feshi ve tüzük değişikliği ile ilgili kararlar üçte iki çoğunlukla alınır

Madde 3- Her üyenin bir oy hakkı vardır.

Madde 4- Her üye şahsen katıldığı toplantıda oy kullanma hakkını haizdir. Tüzel kişi üyelerde oy hakkı tüzel kişinin yazılı olarak yetkilendirdiği gerçek kişi tarafından kullanılır.

Madde 5- Aksine bir Merkez Genel Kurulu kararı olmadıkça, seçim yöntemi olarak çarşaf liste veya blok liste yöntemleri uygulanır. Seçim yöntemi olağan/olağanüstü merkez genel kurulu toplantısının açılışında yönteme ilişkin oylama yapılarak oy çokluğu ile belirlenir. Dernek organlarının (Yönetim kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu) seçimi ve seçim yöntemi gizli oy ve açık sayımla yapılır.

Madde 6- Çarşaf liste usulü şu şekilde uygulanır. Dernek organlarına aday olmak isteyen her üye bireysel olarak adaylık başvurusunu divan heyetine iletir. Üye başvuruda, hangi kurul için adaylık başvurusu yaptığını açıkça belirtir. Bu başvurular divan heyetince kayda alınır ve soyisme göre alfabetik sıra ile sıralanır. Seçim yönteminin çarşaf liste olarak belirlenmesi halinde adayların isimleri her kurul için ayrı ayrı olmak üzere genel kurulun görüşüne digital veya fiziki yöntemler ile sunulur. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun her biri için ayrı liste yapılır. Merkez genel kurul üyelerince adaylar arasından kurulların tüzükte belirlenen asıl ve yedek üye sayısı kadar adayın ismi oy pusulasına liste halinde yazılır. Kurulların asıl ve yedek üye sayısı toplamından fazla sayıda aday ismi yazılan, aday olmayan bir üyenin adı yazılan veya toplam sayıdan eksik aday ismi yazılan oy pusulaları geçersiz sayılır. Adayların aldıkları oy sayısına göre genel sıralama yapılır ve asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında seçim kurulunca ad çekme yoluyla sıra saptanır.

Merkez Genel Kurulu kararları, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Derneğin feshi ve tüzük değişikliği ile ilgili kararlar üçte iki çoğunlukla alınır

Her üyenin bir oy hakkı vardır.

Her üye şahsen katıldığı toplantıda oy kullanma hakkını haizdir. Tüzel kişi üyelerde oy hakkı tüzel kişinin yazılı olarak yetkilendirdiği gerçek kişi tarafından kullanılır.

Aksine bir Merkez Genel Kurulu kararı olmadıkça, seçim yöntemi olarak çarşaf liste veya blok liste yöntemleri uygulanır. Seçim yöntemi olağan/olağanüstü merkez genel kurulu toplantısının açılışında yönteme ilişkin oylama yapılarak oy çokluğu ile belirlenir. Dernek organlarının (Yönetim kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu) seçimi ve seçim yöntemi gizli oy ve açık sayımla yapılır.

Çarşaf liste usulü şu şekilde uygulanır. Dernek organlarına aday olmak isteyen her üye bireysel olarak adaylık başvurusunu divan heyetine iletir. Üye başvuruda, hangi kurul için adaylık başvurusu yaptığını açıkça belirtir. Bu başvurular divan heyetince kayda alınır ve soyisme göre alfabetik sıra ile sıralanır. Seçim yönteminin çarşaf liste olarak belirlenmesi halinde adayların isimleri her kurul için ayrı ayrı olmak üzere genel kurulun görüşüne digital veya fiziki yöntemler ile sunulur. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun her biri için ayrı liste yapılır. Merkez genel kurul üyelerince adaylar arasından kurulların tüzükte belirlenen asıl ve yedek üye sayısı kadar adayın ismi oy pusulasına liste halinde yazılır. Kurulların asıl ve yedek üye sayısı toplamından fazla sayıda aday ismi yazılan, aday olmayan bir üyenin adı yazılan veya toplam sayıdan eksik aday ismi yazılan oy pusulaları geçersiz sayılır. Adayların aldıkları oy sayısına göre genel sıralama yapılır ve asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında seçim kurulunca ad çekme yoluyla sıra saptanır.

Blok liste usulü şu şekilde uygulanır. Adaylar tarafından dernek organlarının tüzükte belirtilen asıl ve yedek üye sayısına eşit olarak ve liste halinde adaylık başvurusu divan heyetine iletilir. İletilen listelerde asıl üyeler ve yedek üyeler ayrı ayrı yazılır. Merkez Yönetim Kurulu adaylık listelerinde seçilme halinde yönetim kurulu başkanının hangi aday olacağı açıkça belirtilir.

Adaylık listelerinde bir üyenin isminin asıl ve yedek üyeler listesinde aynı anda yer alması halinde, asıl ve yedek üye listelerinin tüzükte belirtilen üye sayısından eksik veya fazla olarak düzenlenmesi, bir üyenin aynı anda birden fazla kurulun asıl/yedek üye listesinde yer alması hallerinde blok listeler geçersiz sayılır.

Seçim yönteminin blok liste olarak belirlenmesi halinde adayların isimlerinin yer aldığı geçerli listeler her kurul için ayrı ayrı olmak üzere genel kurulun görüşüne her listeye bir numara verilerek (1,2 ve 3. liste) digital veya fiziki yöntemler ile sunulur.   Oylama, oy pusulasına her kurul için ayrı ayrı olmak üzere oy verilecek aday listeye atanan numarayı yazmak suretiyle gerçekleştirilir. Oy pusulası, her kurulun karşısında listelere atanan numarayı yazacak boşluk bırakılmak suretiyle tek pusula olacak şekilde düzenlenir. Oylama neticesinde her kurul için en çok oy alan liste seçilmiş olur.

Madde_23 Merkez Genel Kurul Sonuçlarının Bildirimi

Olağan veya olağanüstü Merkez Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Merkez Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Madde_25 Merkez Yönetim Kurulunun Oluşumu

Merkez Yönetim Kurulu yedi (7) asıl, yedi (7) yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda görev bölümü yapılır.

Seçime blok listeyle girilmesi durumunda yedek Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin sırası seçilmelerine müteakip yapacakları ilk toplantıda belirlenir.

Görev süresi en fazla 3 yıldır. Görevi sona eren Merkez Yönetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Merkez Genel Kurul’da yeniden görev verilebilir.

Her hangi bir siyasi partinin yürütme kurulları veya il, ilçe başkanlığı görevinde bulunan veya bu görevlere gelen kişiler, AKUT Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulunda ve Temsilcilikte göreve gelemezler.

Ardışık iki (2) dönem veya ardışık altı (6) yıl Merkez Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış kişiler Merkez Yönetim Kurulu oluşturacak seçilmişliklerinin üzerinden ancak üç (3) yıl geçmesi üzerine tekrar aday olabilirler.

Merkez Yönetim Kurulunda asıl üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin seçim yöntemine göre, diğer bir ifadeyle Merkez Genel Kurulda alınan oy sonucu ortaya çıkan sıralamaya göre göreve çağrılması zorunludur.

Merkez Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilenler ya da yedek üyelikten asil üyeliğe geçenler, üyelik başlangıç tarihlerinden itibaren, ekiplerinin birim, bölüm sorumluluklarından ve ekip liderliklerinden ayrılırlar.

Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenler, üyelikleri süresince AKUT ve AKUT ile ilişkili tüzel kişilerle ticari bir faaliyette bulunamazlar.

Madde_25 Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Merkez Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

b) Gelir ve Gider hesaplarını, bilançoyu yapmak, (3) aylık aralıklarla üyelere açıklamak, Merkez Genel Kurul’unun onayına sunmak,

c) Bütçeyi ve bütçe iç yönergesini hazırlayarak Merkez Genel Kurul’a sunmak,

d) Derneğin çalışma alanlarının düzenlendiği Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşmeler imzalamak,

e) Tüzükçe kendisine yetki verilmiş ve başka bir kurula yetki verilmemiş olan İç işleyiş yönergelerini hazırlamak ve yürütmek,

f) Merkez Genel Kurul Kararı ile gerekli yasal koşulları sağlamakla sandık ve işletme kurmak ve işletmek veya kiraya vermek

g) Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak, oluşturulan kurullarda bulunan üyelerin salt çoğunluk oyuna bağlı olarak sorumlu atamak ve bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak,

h) Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek,

i) Her türlü taşınır satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak,

j) Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak,

k) Dernek Merkez Disiplin Kurulu’nun kararı doğrultusunda Dernek tüzüğüne ve disiplin yönergesine aykırı hareket eden üyeler hakkında verilen kararları açıklamak,

l) Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin görev ve yetkilerini saptamak,

m) Merkez Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek,

n) Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak,

o) Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,

p) Merkez Genel Kurulu’nun verdiği karar ve yetkiye istinaden yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak ve yetki vermek,

q) Şubeler arası ve şube-merkez iletişimini sağlamak amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenme yönergeleri düzenlemek,

r) İlgili mevzuat ve Dernek tüzük ve yönergelerinden doğan görevleri yerine getirmek.

s) Taşınmaz mal kiralamak ve kiraya vermek, kira bedellerini tahsil etmek, gayrimenkulleri tapu dairelerinde adımıza şerh ve tescil etmek, gerekli vergi ve harçları yatırmak, fazla yatırılmış olanları geri almak ve tüm bu işlemleri takip intaca,

t) Genel Kurulca yetkilendirilmiş olarak taşınmaz satın almak ve satmak, üzerinde ipotek ve rehin hakkı tesis etmek, irtifak hakkı tesis etmek,

u) Genel Kurul yetkisi ile derneğin üçüncü şahıslara, bankalara veya finans kurumlarına borçlanmasına veya kredi almasına karar vermek, kredi kartı almak, kredili hesap açmak ve kapatmak, gerek görüldüğünde teminat mektupları almak ve geri vermek ve bu işlemlerle ilgili tüm süreci takip ve intaç etmek,

Madde_26 Merkez Yönetim Kurulu Toplantı Usulü

Merkez Yönetim Kurulu Dernek merkezinin il merkezi dâhilinde başka bir yerde toplanmasına gerek görmedikçe, Dernek merkezinde toplanır.

Toplantı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ya da Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen bir üyesi tarafından açılır ve sürdürülür. Toplantıda bildirilen gündemlerin yanı sıra talep edilen gündemler de salt çoğunlukla karar alınmak kaydıyla gündeme eklenerek konuşulur.

Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Mazeretsiz olarak üst üste dört (4) ve yılda toplam on iki (12) toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Toplantılar Dernek üyelerine açık olarak yapılır. Üyeler gündemler üzerine söz alabilir.

Merkez Yönetim Kurulu toplantıları Dernekler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü uygun sistemler kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir. Toplantıların elektronik ortamda yapılmasına Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Yukarıda toplantılarla ilgili olarak yazılan bütün hükümler elektronik ortamda yapılan toplantılar için de geçerlidir dolayısıyla elektronik ortamda yapılan toplantılara da uygulanır.

Madde_27 Merkez Denetim Kurulunun Oluşması

Merkez Denetim Kurulu üç (3) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur Olağan Genel Kurul ile görev süresi (üç) 3 yıldır.

Görevi sona eren Merkez Denetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Merkez Genel Kurul’da tekrar görev verilebilir.

Merkez Denetim Kurulunda asıl üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin seçim yöntemine göre, diğer bir ifadeyle Genel Kurulda alınan oy sonucu ortaya çıkan sıralamaya göre göreve çağrılması zorunludur.

Merkez Denetim Kurulu asil üyeliğine seçilenler ya da yedek üyelikten asil üyeliğe geçenler, üyelik başlangıç tarihlerinden itibaren, ekiplerinin birim, bölüm sorumluluklarından ve temsilciliklerinden ayrılırlar.

Merkez Denetim Kurulu üyeliğine seçilenler, üyelikleri süresince AKUT ve AKUT ile ilişkili tüzel kişilerle ticari bir faaliyette bulunamazlar.

Merkez Denetim Kurulu toplantıları Dernekler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü uygun sistemler kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir. Toplantıların elektronik ortamda yapılmasına Merkez Denetim Kurulu karar verir.

Madde_29 Merkez Denetim Kurulunun Görevleri

Denetleme Kurulu, blok listeyle seçimin yapılmış olması halinde, yedek üyelerinin çağrılma önceliğine seçimlerini müteakip ilk toplantılarında karar verir.

Merkez Denetim Kurulu, Dernek tüzüğü, Dernekler mevzuatı ve Denetim Kurulu yönergesi doğrultusunda Merkez Yönetim Kurulunu denetler.

Denetim Kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna, toplandığında Merkez Genel Kurula, denetime tabi taraflara ve talepleri üzerine üyelere sunar.

Her Dernek tüzüğü değişikliğinden sonra Merkez Denetim Kurulu, denetleme konularını ve iç işleyişe yönelik dikkat edilmesi gereken hususları belirtir bir yönergeyi hazırlar, varsa günceller ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe koyar.

Merkez Denetim Kurulu aşağıdaki denetlemeleri yetkisi dâhilinde yapar;

a) Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman, veya altı (6) aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Merkez Yönetim Kurulu’na ve üyelere bildirmek,

b) 6 aylık aralık zorunluluğuna bakılmaksızın, mali yıl bitimini takiben derneğin mali denetimini (1) ay içinde bitirip Merkez Yönetim Kuruluna ve üyelere bildirmek,

c) Kesin hesap durumunu bir raporla Merkez Genel Kurulu’na bildirmek,

Merkez Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde_29 İç Denetim

Derneklerde iç denetim esastır. Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetim Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Merkez Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde_30 Merkez Disiplin Kurulunun Oluşması

Merkez Disiplin Kurulu, blok listeyle seçimin yapılmış olması halinde, yedek üyelerinin çağrılma önceliğine seçimlerini müteakip ilk toplantılarında karar verir.

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen beş (5) asıl ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

Merkez Disiplin Kurulu yönergesi Merkez Genel Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Merkez Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Disiplin Yönergesi, ihtiyaç olması halinde Merkez Disiplin Kurulu tarafından gerekçeli olarak hazırlanacak değişiklik teklifi ile ilk Merkez Genel Kurulu toplantısında onaya sunulur ve Merkez Genel Kurulu tarafından onaylanmasıyla yürürlüğe girer.

Dernek organlarınca veya üyelerin başvurusu üzerine disiplin yönergesi uyarınca bildirilen disiplinsizlikleri soruşturmak, itiraz üzerine Şube Disiplin Kurulunun kararını incelemek ve gerekçeli olarak karara bağlamakla yükümlüdür.

Merkez Disiplin Kurulunda asıl üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin seçim yöntemine göre, diğer bir ifadeyle Genel Kurulda alınan oy sonucu ortaya çıkan sıralamaya göre göreve çağrılması zorunludur.

Merkez Disiplin Kurulu asil üyeliğine seçilenler ya da yedek üyelikten asil üyeliğe geçenler, üyelik başlangıç tarihlerinden itibaren, ekiplerinin birim, bölüm sorumluluklarından ve temsilciliklerinden ayrılırlar.

Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine seçilenler, üyelikleri süresince AKUT ve AKUT ile ilişkili tüzel kişilerle ticari bir faaliyette bulunamazlar.

Merkez Disiplin Kurulu toplantıları Dernekler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün uygun gördüğü uygun sistemler kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir. Toplantıların elektronik ortamda yapılmasına Merkez Disiplin Kurulu karar verir.

Madde_31 Merkez Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Merkez Disiplin Kurulu soruşturmalarını başvuru tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içinde sonuçlandırır. Bu süre içinde sonuçlandırılamayan başvurular için bir sureti başvuru sahibine, diğer sureti Merkez Denetim Kuruluna gönderilmek üzere ve bir sureti de dosyada bulunacak şekilde toplam 3 suret gerekçeli rapor hazırlanır. Başvuru sahibinin talep etmesi halinde sonuçlandırılamayan dosyalar Merkez Genel Kurulda görüşülerek Merkez Disiplin Kurulunun karar teklifi doğrultusunda oylanarak oyçokluğu ile karara bağlanır.

Rapor üzerine merkez Genel Kuruluna götürülmeyen veya merkez Genel Kurulca disiplinsizliğin cezalandırılması öngörülmeyen soruşturmalar düşer ve dosyada bulunmayan yeni bir kanıtın yokluğunda tekrar açılamaz.

Merkez Disiplin Kurulu, soruşturmaları sırasında Derneğe ait tüm kayıtları incelemek, üyelerin ifadelerine başvurmak, savunma yazısı talep etmek ve tüm görevlilerin işbirliğini istemeye yetkilidir.

Soruşturma aşaması ilgili üyeler haricinde gizlidir. Soruşturmaya gerek görülmemesi halinde durum ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Yapılan soruşturmaların sonucunda verilen kararlar kesinleşmeleri üzerine Merkez Disiplin Kurulunca derhal dosyadaki taraflara ilan edilir ve soruşturma dosyasına olan kısıtlılık sonlanır.

Kararlara karşı 14 gün içinde gerekçeli olarak Merkez Yönetim Kurulunda itirazda bulunulabilir. Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulundan oluşan bir heyet ile itirazlar değerlendirilerek 3 ay içerisinde dosya hakkında görüş verilir.

Üyelikten ve gönüllülükten çıkarma dışındaki Merkez Disiplin Kurulu kararları doğrudan Merkez Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Üyelikten ve gönüllülükten çıkarma kararları  Merkez Yönetim Kurulu onayı ile uygulanır.

Madde_32 Dernek Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde Merkez Genel Kurulunun teklifi üzerine Merkez Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç (3) kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Dernek bünyesinde birden fazla şube kurulmasına karar verilmesi halinde, temsilcilikler coğrafi, operasyon ve lojistik gibi hususlar değerlendirilmek koşulu ile Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen şubeye bağlanır. Bu temsilciliklerin üyeleri bağlı bulunulan şubeye aktarılır.

Yeni bir şubenin açılması coğrafi, operasyon ve lojistik gibi hususlar nedeniyle mevcut şubelere bağlı temsilciliklerin diğerine aktarılmasını gerektirdiğinde, aktarılması teklif edilen temsilciliğin bağlı olduğu şubenin Merkez Genel Kurulunun alacağı karar üzerine temsilciliğin aktarılmasına karar verilir. Aktarılmasına karar verilen temsilcilikler ve üyeleri yeni şubeye aktarılır.

Madde_33 Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür.

Madde_34 Şube Kurulları

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetim Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

Madde_36 Şube Genel Kurulu ve Genel Kurul Sonuçlarının Bildirimi

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından iki (2) ay önce bitirmek zorundadır.

Yeni kurulmuş şubelerde bu koşul aranmaz.

Şube Genel Kurulu’na Merkez Yönetim Kurulu’nca bir üye gözlemci olarak gönderilir.

Şubelerin Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Merkez Genel Kurul delegelerini seçer. Kendilerini Merkez Genel Kurulunda doğrudan temsil etmek isteyen üyeler delege seçimlerine katılmadan bu taleplerini Şube Genel Kurulunda belirtirler.

Şube Yönetim Kurulu önerilerini ve bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar, adaylar arasında beş asıl, beş yedek üyeyi Şube Yönetim Kurulu, üç asıl üç yedek üyeyi Şube Denetim Kurulu ve 3 asıl,  3 yedek üyeyi Şube Disiplin Kurulu için seçer.

İlgili mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul’da yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Şube Genel Kurulu toplantıları Dernekler mevzuatı ve Dernek tüzüğündeki Genel Kurul hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Şube olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, şube yönetim ve denetim kurulları ile şubenin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Şube Genel Kurulu üç (3) yılda bir toplanır.

Madde_36 Şube Yönetim Kurulu

Beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda görev bölümü yapar. Merkez Yönetim Kurulu’nun işleyiş kuralları, Şube Yönetim Kurulu için de geçerlidir.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul edilenlerin listesini ve üyelik usulüne ilişkin işlemleri gösterir belgeleri bir (1) ay içinde Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

Madde_37 Şube Denetim Kurulu

Şube Denetim Kurulu üç (3) asıl, üç (3) yedek üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulu’nun işleyiş kuralları, Şube Denetim Kurulu için de geçerlidir.

Madde_38 Şube Disiplin Kurulu

Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Merkez ve Şube Yönetim Kurulunca veya üyelerin başvurusu üzerine disiplin yönergesi uyarınca şüphelenilen disiplinsizliği soruşturmak ve karara bağlamak ile yükümlüdürler. Kararlar gerekçeli olarak yazılır.

Şube Disiplin Kurulu, soruşturmaları sırasında derneğe ait tüm kayıtları incelemek, üyelerin ifadelerine başvurmak ve tüm yetkililerin işbirliğini istemekle yetkilidir.

Madde_39 Temsilcilik

Dernek gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin tüzel kişiliği ve organları yoktur. Temsilciliğin adresi, Yönetim kurulunca atanan ilk temsilci tarafından temsilciliğin bulunduğu yerdeki mülki amirliğe otuz (30) gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Temsilcilikler, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile açılır.

Madde_40 Temsilciler

Temsilciliklerin liderleri, ekip lideri sıfatıyla Temsilciliklerde görev alırlar.

İlk Temsilci Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Temsilciliğin faaliyetleri ve Temsilcilerin yetki ve sorumlulukları Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve onaylanacak yönerge ile belirlenir.

a) Madde_41 Gelirler

b) Dernek gelirleri;

a. Üye aidatları,

b. Mal varlığından elde edilen gelirler,

c. Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler,

d. İşletme gelirleri,

e. Nakit ve ayni yardımlar ile bağışlar,

f. Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden; konferans, sempozyum, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler,

g. Dinlenme yeri, kitaplık, okul, kurs, yurt, kamp, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,

h. Yardım toplamayla ilgili mevzuata uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,

i. Devletin, İl Özel İdarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar, Dernek amacını gerçekleştirmek için tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler,

j. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmî kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

k. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,

l. Gerekli izinler alınmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kuruluş, Dernek ve vakıfların yapacağı

Madde_42 Üyelik Aidatı

Bir sonraki yılın Üye aidatı her yıl 01 Kasıma kadar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

a) Üyeler bulundukları merkeze aidatlarını her yıl 01 Eylüle kadar öderler.

Madde_43 Dernek Defterleri

Dernek defterleri;

a) Karar defteri,

b) Üye kayıt defteri,

c) Başvuran kayıt defteri,

d) Giden ve gelen evrak kayıt defteri, (Dernek organları kendi bünyelerinde karar ve gelen-giden evrak defteri tutmakla yükümlüdür.)

e) Gelir –Gider defteri,

f) Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,

g) Demirbaş defteri,

h) Alındı belgesi kayıt defteri.

Madde_44 Dernek İktisadi İşletmesi

a) Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Dernek tüzüğü ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iktisadi ve işletme kurabilir.

Madde_45 Taşınmaz Mal Edinme

Dernek amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Merkez Genel Kurulu’nun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile edinebilir.

a) Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, Dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir (1) ay içinde Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.

Madde_46 Sandık Kurulması

a) Dernek, Genel Kurul kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde sandık oluşturabilir.

Madde_47 İzne Tabi Faaliyetler

Dernek, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinden izin alarak Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, lokaller, tesisler açabilir.

Madde_48 Uluslararası Faaliyetler, Yabancı Dernek, Kulüp ve Kuruluşlarla İlişkiler

Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir ve yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir. Yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Yabancı derneklerin Türkiye’de temsilcilik ve şubesini açmak, faaliyetini yürütmek, işbirliğinde bulunmak, üye kabul etmek yetkili mercilerin iznine tabidir.

Madde_50 Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliği yapılacak Merkez Genel Kurul toplantısı, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin dörtte üçünün katılımı ile yapılır. Yeter sayısı sağlanamaması durumunda olağan toplantı usulü uygulanır.

Merkez Genel Kurul toplantıya katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile tüzük değişikliğine karar verebilir.

Madde_51Fesih ve Sonuçları

Genel Kurul’a üyelerin dörtte üçünün katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Feshedilir ise üç (3) kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu üç (3) ay içinde gelir ve gider hesaplarını ve ödemeleri yapar. Mal varlığı, Merkez Genel Kurul’un karar vereceği bir derneğe veya vakfa, yoksa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün önereceği üç (3) dernek veya kulüpten birine bağışlanır. Tasfiye bitince evraklar saklanmak üzere Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir.

Madde_52 Tüzükte Hüküm Olmaması

Tüzükte yazılı olmayan konularda mevzuat hükümleri esas alınır.


DESTEK VERENLER