DERNEĞİN ADI

Madde_1

Derneğin adı; ARAMA KURTARMA DERNEĞİ’dir. Kısa adı AKUT’tur.

Dernek, 15.01.1999 tarih ve 12304 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "Kamu Yararına Çalışan Dernekler" arasına alınmıştır.


MERKEZİ

Madde_2

Dernek merkezi İstanbul’dadır.

Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir. Yurt içinde ve yurt dışında şube ve/veya irtibat bürosu ve/veya temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek ve/veya üst kuruluş kurabilir. Merkez adresini değiştirebilir. Temsilciliğin adresi Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine Otuz (30) gün içinde yazılı olarak bildirilir.


AMACI

Madde_3

Yurt içi ve yurt dışında;

 • Doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda veya kazalarda gönüllü olarak çalışmak,
 • Etkin arama-kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile arama-kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak,
 • Yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim üyelerini tespit etmek ve yetiştirmek,
 • Ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama-kurtarma çalışmaları yapmak ve operasyon için en uygun koşulları yaratmak,
 • Gerek üyelerine gerekse talep halinde üyeler dışında resmî ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım, arama-kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek,
 • Aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek,
 • AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin arama-kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermek.
 • Anayasa'mızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmak.

Derneğin misyon cümlesi şudur;

"Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama-kurtarma çalışması yaparak kazazedelere temel ilk yardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek."

DEĞERLERİ;

 1. Gönüllülük,
 2. Karşılıksız Yardımseverlik,
 3. Başta İnsan Hayatı Olmak Üzere Tüm Canlıların Hayatına Değer Vermek,
 4. Dürüstlük,
 5. Güvenilirlik.

AKUT Arama Kurtarma Derneği siyasetle uğraşamaz. 
Derneğin amacı hiçbir resmî kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.


ÇALIŞMA BİÇİMİ

Madde_4

Derneğin çalışma biçimi; arama-kurtarma gerektiren tüm faaliyetlerde;

 • İhbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak,
 • Alınan her ihbar ile arama-kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak,
 • Operasyona katılacak ekibi en uygun yetenekteki, sertifikalı kişi ve/veya kişilerin oluşmasını sağlamak,
 • Ekibin en kısa sürede toparlanmasını, her birinin görevlerini, arama-kurtarma malzemelerini nereden alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama-kurtarmanın niteliğine göre alınan kişiye ilk müdahalenin biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak,
 • Çalışmaya katılacak kişilerin izin sorunlarını çözmek,
 • Ekibin kısa sürede olay yerine ulaşılmasını sağlamak,
 • Bu konuda rapor düzenlemek,
 • Bu çalışmaların yapılmasında kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini sağlamaktır.

Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak iç yönetmeliklerle belirlenir.


ÇALIŞMA ALANLARI

Madde_5

Dernek çalışma alanları doğrultusunda;

 • Arama-kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak,
 • Bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama-kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden veya yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak,
 • İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak; konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek; sergi açmak; burs vermek; kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak; kredi temin etmek,
 • Merkez idareleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dağcılık Federasyonu, Sualtı Federasyonu, Kayak Federasyonu, Telsiz Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın organları başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
 • Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksek Okullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
 • Taşra Teşkilatlarında Valilikler, Kaymakamlıklar, Jandarma Karakolları, Emniyet Müdürlükleri, Bakanlık Teşkilatları, Hastaneleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Dağcılık Temsilcileri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
 • Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmak,
 • Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır.

Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere dernek amaç ve doğrultusuna aykırı davranamaz. Hiçbir resmî kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.


DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde_6

Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar içinde,

a) Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayrimaddi veya maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve gerektiğinde sözleşmeyi fesih edebilir.

b) Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.

c) Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da birçok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.

d) Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yurt dışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, Mülki İdare Amirliği'ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayriayni haklarını kabul edebilir. Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile alınır.

e) Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.

f) Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren eğitim merkezleri açabilir.

g) Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir; doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

h) Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve sair ilgili mercilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, dernek, spor kulübü derneği, sportif faaliyetler için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir. 
Her türlü kara, deniz ve hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dahil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar ve sağlık taramaları yapabilir.

I) Dernek amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir, bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilgi olarak radyo ve televizyon ve benzeri istasyonları kurarak amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir, sair radyo ve televizyonlar için amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir. 

j) Derneğin asıl amacı olan arama-kurtarma çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını 2813 sayılı yasa ve/veya bunun yerine geçecek yasalar kapsamında kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve AKUT operasyonlarında kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dahilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.

k) Dernek, arama-kurtarma faaliyetleri yanında, Anayasa'da tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, Türkiye’nin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir.

l) Dernek, amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Yönetim Kurulu kararı ile vakıf, sendika ve benzeri STK'lar ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilir. 

Dernek, bu iş ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Dernek, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı olacak ve siyasetle uğraşmayacaktır.

Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz.

Hiçbir resmî kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.

Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.


KURUCULAR

Madde_7

Derneğin kurucuları aşağıda yazılı kişiler olup, kimlikleri ayrıca tüzük altında belirtilmiştir.

 1. Ali Nasuh Mahruki
 2. ​Feridun Çelikmen
 3. Oral Ülkümen
 4. Memet Tanrısever (AKUT Eğitmeni)
 5. Nevzat Çetin
 6. Kuvvet Lordoğlu
 7. Alper Sesli


ÜYELİK TÜRÜ

Madde_8

Üyelik Türleri: Gönüllü Üyelik, Asil Üyelik ve Onur Üyeliği

1) Gönüllü Adayı: “Gönüllü Üyelik” statüsüne geçiş dönemidir. AKUT’a gönül vermiş ve dernek tüzüğünü benimsemiş, fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerin, üyelik bağlantısı olmadan verilen bilgi ve direktifler doğrultusunda AKUT’un amaçları doğrultusunda faydalı olmaya çalışan grubudur.

2) Gönüllü Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş gerçek kişilerdir.

3) Asil Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş, Genel Kurul'da oy verme ve seçme-seçilme hakkı olan gerçek kişilerdir.

4) Onur Üyesi: Onur Üyesi, Asil Üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulu önerisi, Merkez Genel Kurul kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir.


ÜYE OLMA

Madde_9

Tüzel kişiler ve fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi derneğe üye olabilir.                

Gönüllü Üye Adayı: Gönüllü Üye Aday formunu doldurarak İnsan Kaynakları bölümüne iletişim bilgilerini iletir ve bu bilgiler kayıt altına alınır. "Gönüllü Üye Adayı" derneğin amaçları doğrultusunda çalışır.

Gönüllü Üye: Gönüllü Üye Adaylığı sürecinin en az bir (1) yıl devamlılık arz etmesi ve Gönüllü Üye Adayı'nın talep etmesi halinde, görev aldığı Birim-Bölüm Sorumlusu veya Ekip Lideri önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile derneğin amaçları doğrultusunda çalışabilecek kişiler "Gönüllü Üye" statüsüne geçiş hakkı kazanır. "Gönüllü Üye" statüsüne geçişi gerçekleştirilen kişilere iletişim kanalları aracılığı ile otuz (30) gün içinde bildirim yapılır.

Asil Üye: Gönüllü Üyelik statüsünün en az iki (2) yıl devamlılık arz etmesi ve Gönüllü Üye'nin talep etmesi halinde Birim-Bölüm Sorumlusu veya Ekip Lideri önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu’nun onayı ile derneğin amaçları doğrultusunda çalışabilecek kişiler "Asil Üye" olabilir. Asil Üyeler Genel Kurul'da oy verme ve seçme-seçilme hakkı olan gerçek kişilerdir. Asil Üyelik statüsüne geçişi gerçekleştirilen kişilere iletişim kanalı aracılığı ile otuz (30) gün içinde bildirim yapılır. 

Tüzel Kişilerin Üyelikleri: Üyelik bedeli en az 50.000-TL’dir. Bir sonraki yılın tüzel kişi aidatı, giriş bedelinden az olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen görevlendireceği kişi oy kullanır.

Onur Üyesi: Genel Kurul kararı ile seçilir.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir. Şube üyeliği Merkez Yönetim Kurulu'nun onayı ile tamamlanır.

Üyelere dernekte üstlendikleri göreve göre "AKUT Üyelik Kartı" verilir.

Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, karşılıklı olmak koşulu ile derneğe üye olabilirler.
Onur Üyeliği için bu koşul aranmaz.


ONURSAL (FAHRİ) BAŞKANLIK

Madde_10

Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan, derneğin 2 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış, Dernek amaç ve çalışmalarına yönelik yayınları bulunan, sosyal ve içtimai konumu itibari ile derneğe maddi ve manevi katkıları olabilecek olan kişiler, Yönetim Kurulu önerisi ve Merkez Genel Kurulu kararı ile "Onursal (Fahri) Başkan" seçilirler.


ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde_11

Her üye, Merkez Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur.

Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle "Onur Üyesi" olarak seçilen kişilerin, bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.


ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde_12

a) Merkez veya Şube Disiplin Kurulu’nca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
b) Bir (1) yıllık aidatını ödemeyenler,
c) Üyelik formunda doğru beyanda bulunmayanlar,
d) Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler,

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Şubede kayıtlı üyeler ile ilgili disiplin araştırması Şube Disiplin Kurulu tarafından yapılır, bu kurulun görüşü Şube Yönetim Kurulu’na iletilir. Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üye kaydı silinir.

Çıkarılan üyenin çıkarılma kararından sonraki ilk "Olağan Merkez Genel Kurulu" toplantısında itiraz etme hakkı vardır.

C fıkrasına göre Asil Üyelik statüsünden düşürülenler "Gönüllü Üye" statüsüne geçirilir. Çıkartma nedeninin ortadan kalktığını belgelemeleri halinde, Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunduğu takdirde yeniden "Asil Üye" statüsüne geçirilebilirler. 

A ve D bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.

B bendine göre aidat borcu nedeniyle çıkarılan Asil Üye, Gönüllü Üye statüsüne geçirilir. Ancak, birikmiş ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden Asil Üye statüsüne alınabilir.

Hangi nedenle olur ise olsun 2. kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.


ÜYELİK HAKLARI

Madde_13

Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.

Gönüllü Üye: Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından kısmi yararlanan ve her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile derneğin dernek tüzüğünde belirtilen organları haricinde her türlü göreve aday olmaktır. Yükümlülükleri ise, oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve eğitimlere katılmak, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

Gönüllü Üye'nin seçme ve seçilme hakkı bulunmaz. Aidat ödeme yükümlülüğü yoktur ancak kişi isterse aidat ödeyebilir.

Asil Üye: Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise; oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere, eğitimlere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatları zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

Onur Üyesi: Onur üyelerinin derneğin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme seçilme hakları yoktur. Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur ancak isterlerse aidat ödeyebilirler.

Her Asil Üye'nin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.

Çıkan veya çıkarılan üye, dernek mallarında hak iddia edemez.


DERNEK ORGANLARI

Madde_14

Derneğin organları;

 • Merkez;
 • Merkez Genel Kurulu
 • Merkez Yönetim Kurulu
 • Merkez Denetim Kurulu
 • Şube;
 • Şube Genel Kurulu
 • Şube Yönetim Kurulu
 • Şube Denetim Kurulu

Merkez Genel Kurulu veya Merkez Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir. Şube, dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği bulunmayan alt birimdir.


MERKEZ GENEL KURULU

Madde_15

"Merkez Genel Kurulu" derneğin en yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu, derneğin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Merkezde kayıtları bulunan üyeler ve şubeleri temsil eden delegelerden oluşur. Şubelerde bulunan her 10 kişi için bir delege toplantıya katılır. Delege oyunu kendi kullanır.


MERKEZ GENEL KURULU TOPLANTI ZAMANI

Madde_16

Merkez Genel Kurul üç yılda bir Nisan ayı içinde olağan olarak toplanır.

Merkez Genel Kurulu, zorunlu görülen durumlarda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Ayrıca:

 1. Delegelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu,
 2. Merkez Yönetim Kurulu'nun gerek gördüğü konularda alacağı karar,
 3. Merkez Denetim Kurulu'nun alacağı karar,
 4. Merkez Yönetim Kurulu'nun (eksilmelerin yedeklerle tamamlanmasına karşın) üye tam sayısının altına düşmesi de diğer çağrı nedenidir.


ÇAĞRI USULÜ

Madde_17

Genel Kurul Toplantısı'na hazırlık olarak Yönetim Kurulu toplantıya katılmaya hakkı olanlara ait bir liste düzenler. Toplantıdan on beş (15) gün önceden toplantının günü, saati, yeri üyelere bir yazı ile bildirilir. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının bir (1) haftadan erken olmaksızın, erteleneceği gün de belirtilir.

Merkez Genel Kurul toplantısı, delegelere duyurulmak üzere ayrıca şubelerine de toplantıdan on beş (15) gün önce yazı ile bildirilir.

Toplantıda çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle toplantı ertelenir ise erteleme nedeni ikinci bir ilan ile üyelere duyurulur. Yeni toplantı iki (2) ay içerisinde yapılır.


TOPLANTI YERİ

Madde_18

Merkez Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde toplanamaz.


TOPLANTI YETER SAYISI

Madde_19

Merkez Genel Kurul, tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısında bir fazlasının katılımı ile yapar. Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetim Kurulu üye tam sayısının en az iki katı kadar üyenin katılımı ile toplantı yapılabilir.


TOPLANTI USULÜ

Madde_20

Merkez Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır.

Toplantıya gelen üye listeye imza atmakla toplantıya girer.

Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise bir tutanak tutularak toplantı, ilan edilen biçimde yeniden toplanmak üzere tutanak tutularak dağılır.

Yeterli sayıda üye katılması konumunda toplantı, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı açılmasından sonra bir başkan, bir başkan vekili ve bir kâtip seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Toplantıya ilişkin tutanak Divan Heyeti tarafından imzalanarak Merkez Yönetim Kurulu Başkanı'na verilir.

Toplantıda yalnız toplantı gündemindeki konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin onda birinin yazılı istemi ile belirtilen önerilen konular gündeme alınır ve görüşülür.


MERKEZ GENEL KURULU'NUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde_21

Merkez Genel Kurul’un yetkileri şunlardır;

 1. Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu'nun seçimi,
 2. Tüzük değişikliğine karar vermek,
 3. Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve kurullarının ibrası,
 4. Merkez Yönetim Kurulu'nun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,
 5. Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu'na yetki verilmek,
 6. Federasyona katılmak ve ayrılmak,
 7. Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olması ve ayrılması, (Gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile)
 8. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri yerine getirmek,
 9. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,
 10. Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, katılım payını belirleme ve ödeme konularında Merkez Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
 11. İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve dernek tüzüğünde Merkez Genel Kurulu'nca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek, yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,
 12. Derneğin üçüncü şahıslara, Bankalara ve Finans Kurumlarına Borçlanma ve Kredi alması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek
 13. Derneğin feshine karar vermek.


OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ

Madde_22

Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tersine bir Merkez Genel Kurulu kararı olmadıkça, diğer oylamalar açık olarak yapılır.

Tüzükte başkaca bir oran belirtilmemişse Merkez Genel Kurulu kararları, katılan delegelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak Derneğin feshi ve tüzük değişikliği ile ilgili kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.


MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞMASI

Madde_23

Merkez Yönetim Kurulu yedi (7) asil, yedi (7) yedek üyeden oluşur. Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. İlk toplantıda görev bölümü yapar. Görev süresi en fazla 3 yıldır. Görevi sona eren Merkez Yönetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurul’da tekrar görev verilebilir.

Asil Üye’lerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.


MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde_24

Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 1. Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Merkez Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
 2. Gelir ve Gider hesaplarını, bilançoyu yapmak, Merkez Genel Kurul’unun onayına sunmak,
 3. Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Merkez Genel Kurul’a sunmak,
 4. Derneğin çalışma alanlarının düzenlendiği Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşmeler imzalamak,
 5. İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek,
 6. Genel Kurul Kararı ile sandık kurmak ve işletme kurmak ve işletmek veya kiraya vermek (Yasal koşullar yerine getirilerek)
 7. Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak,
 8. Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek,
 9. Gerektiğinde Merkez Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak,
 10. Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak; dernek adına bankalardan kredi veya kredi kartı almak, kredili hesap açmak ve kapatmak, gerek görüldüğünde teminat mektupları almak ve geri vermek ve bu işlemlerle ilgili tüm süreci takip ve intaç etmek,
 11. Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak,
 12. Dernek Merkez Disiplin Kurulu’nun görüşü alınarak dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak,
 13. Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin görev ve yetkilerini saptamak,
 14. Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek,
 15. Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak,
 16. Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,
 17. Merkez Genel Kurulu’nun verdiği karar ve yetkiye istinaden yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak ve yetki vermek,
 18. Şubeler arası ve şube-merkez iletişimini sağlamak amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenme yönergeleri düzenlemek,
 19. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek.
 20. Taşınmaz mal kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve satmak, kira bedellerini tahsil etmek, gayrimenkulleri tapu dairelerinde adımıza şerh ve tescil etmek, üzerinde ipotek ipotek ve rehin hakkı tesis etmek, gerekli vergi ve harçları yatırmak, fazla yatırılmış olanları geri almak, İrtifak hakkı tesis etmek ve tüm bu işlemleri takip intaca,
 21. Derneğin üçüncü şahıslara, bankalara veya finans kurumlarına borçlanmasına veya kredi almasına karar vermek.


MERKEZ DENETİM KURULU’NUN OLUŞMASI

Madde_25

Merkez Denetim Kurulu üç (3) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur. Olağan Genel Kurul ile görev süresi 3 yıldır. Görev süresi en fazla 3 yıldır. 

Görevi sona eren Merkez Denetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurul’da tekrar görev verilebilir. Asil Üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.


MERKEZ DENETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde_26

Merkez Denetim Kurulu’nun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman veya altı (6) aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmek,
 2. Kesin hesap durumunu bir raporla Merkez Genel Kurulu’na bildirmek,
 3. Merkez Genel Kurulu’nu bir (1) ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Merkez Yönetim Kurulu’na başvurmak, toplantı gerçekleşmezse, toplantının yapılması için yerel Sulh Hukuk Hakimliği’ne başvurmak.


İÇ DENETİM

Madde_27

Merkez Denetim Kurulu, Dernek Tüzüğü ve Dernekler Yasası doğrultusunda derneğin denetimini yapar. Bu konuda gerek görülür ise tüzük hükümlerine göre bir iç yönetmelik hazırlanır.


MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ

Madde_28

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.


DERNEK ŞUBELERİNİN KURULUŞU

Madde_29

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç (3) kişilik Kurucular Kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.


ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde_30

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.


ŞUBE KURULLARI

Madde_31

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetim Kurulu


ŞUBE GENEL KURULU VE GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ (YENİ HALİ)

Madde_32

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından iki (2) ay önce bitirmek zorundadır.
Yeni kurulmuş şubelerde bu koşul aranmaz.
Şube Genel Kurulu’na Merkez Yönetim Kurulu’nca bir üye gözlemci olarak gönderilir.

Şubelerin Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Merkez Genel Kurul delegelerini seçer. Şube Yönetim Kurlu önerilerini ve bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar, adaylar arasında beş asıl, beş yedek üyeyi Şube Yönetim Kurulu, üç asıl üç yedek üyeyi Denetim Kurulu için seçer.

Yasalarda ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’da yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Şube Genel Kurulu toplantıları Dernek Yasası ve dernek tüzüğündeki Genel Kurul hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Şube olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, şube yönetim ve denetim kurulları ile şubenin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.
Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Şube Genel Kurulu üç (3) yılda bir toplanır.


ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde_33

Beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda görev bölümü yapar.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul edileceklerin listesini bir (1) ay içinde Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Merkez Yönetim Kurulu’nun işleyiş kuralları, Şube Yönetim Kurulu için de geçerlidir.

Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve Dernekler Yasası’na göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri, Şube Disiplin Kurulu’nun görüşünü alarak, karar almak üzere Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir.


ŞUBE DENETİM KURULU

Madde_34

Şube Denetim Kurulu üç (3) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulu’nun işleyiş kuralları, Şube Denetim Kurulu için de geçerlidir.


GELİRLER

Madde_35

Dernek gelirleri;

 1. Üye aidatları,
 2. Mal varlığından elde edilen gelirler,
 3. Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler,
 4. İşletme gelirleri,
 5. Nakit ve ayni yardımlar ile bağışlar,
 6. Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden; konferans, sempozyum, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler,
 7. Dinlenme yeri, kitaplık, okul, kurs, yurt, kamp, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,
 8. Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,
 9. Devletin, İl Özel İdarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar,
 10. Dernek amacını gerçekleştirmek için tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler,
 11. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmî kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 12. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
 13. Gerekli izinler alınmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kuruluş, dernek ve vakıfların yapacağı bağış ve yardımlar.


ÜYELİK AİDATI

Madde_36

Bir sonraki yılın Asil Üye aidatı her yılın kasım ayına kadar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Üyeler bulundukları şubelere veya merkeze aidatlarını öderler. Şubeler, her yılın ilk üç (3) ayı içerisinde aldıkları yıllık üye aidatlarının %10’nu merkez hesabına aktarırlar. Yeni şubeler ödemelerini kuruluşlarından bir (1) yıl sonra yaparlar.


DERNEK DEFTERLERİ

Madde_37

Dernek defterleri;

 1. Karar defteri,
 2. Üye kayıt defteri,
 3. Giden ve gelen evrak kayıt defteri,
 4. Gelir –Gider defteri,
 5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
 6. Demirbaş defteri,
 7. Alındı belgesi kayıt defteri.


DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

Madde_38

Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi ve işletme kurabilir.


TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde_39

Dernek amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Merkez Genel Kurulu’nun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile edinebilir.

Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir (1) ay içinde Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir.


SANDIK KURULMASI

Madde_40

Dernek, Genel Kurul kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturabilir.


İZNE TȂBİ FAALİYETLER

Madde_41

Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinden izin alarak Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, lokaller, tesisler açabilir.


TEMSİLCİLİK

Madde_42

Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin Tüzel kişiliği ve bünyesinde organları yoktur şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemez. Şubeler temsilcilik açamaz. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine otuz (30) gün içinde yazılı olarak bildirilir.


ULUSLARARASI FAALİYETLER, YABANCI DERNEK, KULÜP ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Madde_43

Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir ve yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir. Yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.

Yabancı derneklerin Türkiye’de temsilcilik ve şubesini açmak, faaliyetini yürütmek, işbirliğinde bulunmak, üye kabul etmek yetkili mercilerin iznine tabidir.


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde_44

Genel Kurul toplantıya katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile tüzük değişikliğine karar verebilir.


FESİH ve SONUÇLARI

Madde_45

Genel Kurul’a üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Feshedilir ise üç (3) kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu üç (3) ay içinde gelir ve gider hesaplarını ve ödemeleri yapar. Mal varlığı, Genel Kurul’un karar vereceği bir derneğe veya vakfa, yoksa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün önereceği üç (3) dernek veya kulüpten birine bağışlanır. Tasfiye bitince evraklar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir.


TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAMASI

Madde_46

Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile Medeni Yasa, Dernekler Yasası, diğer yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre sorun çözülür.

KURUCU ADI Uyruğu
Nasuh Mahruki TC
A.Mehmet Tanrısever TC
Nevzat Çetin TC
M.Feridun Çelikmen TC
Oral Ülkümen TC
Alper Sesli TC
Kuvvet Lordoğlu TC


AKUT Arama Kurtarma Derneği


DESTEK VERENLER